BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 EK rendelet szerint Oldal 1 / 12 Adatlap sz.: Synthetic Polyol Ester Oil "POE" 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termék neve: Vacuum Pump Oil Szám: GGZ Anyag/keverék: Anyag 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt a felhasználása: Azonosított felhasználások: Kompresszorolaj 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: A - TOTAL Lubricants Hungary Kft. B - TOTAL LUBRIFIANTS Neumann János u. 1. 562 Avenue du Parc de L'ile H-2040 Budaörs 92029 Nanterre Cedex Tel: +36 23 507 500 FRANCE Fax: +36 23 507 507 Tél: +33 (0)1 41 35 40 00 Fax: +33 (0)1 41 35 84 71 További információért kérjük, forduljon: Kapcsolat: A - HSEQ B - HSE E-mail cím: A - rm.informacio@total.com B - rm.msds-lubs@total.com 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: +36 1 476-6464, 24 órás ügyelet: +36 80 20 11 99 2. szakasz: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA Az előző változat kelte: 2015-03-06 Verzió EUHU Felülvizsgálat dátuma: 2016-02-02 Verzió 1.01 Quick-FDS [17803-32629-06547-014335] - 2016-09-27 - 09:03:50 Oldalszám:1/12