BIZTONSÁGI ADATLAP Készült 2015.05.15.-én az.1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK és a 453/2010/EU rend. szerint 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1.Kereskedelmi név: beltéri Légkondicionáló tisztító 1.2.Felhasználás: beltéri légkondíciónáló berendezések tisztítása 1.3.Szállító: Frigostar Refrigerants® Kft. info@frigostar.hu Az adatlapért felelős személy elérhetősége:info@frigostar.hu 1.4.Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható 2. Szakasz – A veszély meghatározása 2.1 A keverék osztályozása: 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint Veszélyjel: Figyelem H319 Szemizgató hatású H335 Légúti irritációt okozhat H315 Bőrirritáló hatású 2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint EK veszélyjel: Xi irritatív A keverék veszélyeire utaló R mondatok R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 2.2. Cimkézési elemek 2.2.1. Az 1272/2008 EK rendelet szerint Figyelem Figyelmeztető mondatok: H315 Bőrirritáló hatású H319 Szemizgató hatású H335 Légúti irritációt okozhat Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 – Gyermekektől elzárva tartandó

Teljes verzó letöltése Download Full Version