Biztonsági adatlap 2011.09.07, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: UV folyadék Anyag/Keverék: Keverék 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai ELKE S.r.l. Via Grazia Deledda 72 10060 Candiolo (To) Italia. ELKE S.r.l. Tel.: +39 011 9622412 Fax: +39 011 9625620 Illetékes Személy: Domenico Amosso, info@elke-ac.com 1.4 Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: (1) 476-6464 24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám) 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 67/548/EC, 99/45/EC rendeletek és ezek módosító cikkei alapján: Rendeltetésszerű használat esetén semmilyen veszélyforrás nem ismert. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok: N.A. ->3.2 Keverékek: 1% - 3% Nafta (kőolaj), nehéz aroma; Kerozin †"meghatározatlan; (Összetett szénhidrogén lepárlásával nyert aromás folyadék.) Teljes verzó letöltése Download Full Version