BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint R290 Kiadás kelte: 2011. 06. 30. Felülvizsgálat: 2013. 02. 26. Változat: 2.00 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: R290 Anyag/Keverék: anyag 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás: Hűtőközeg 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó: Frigostar Refrigerants® Kft. e-mail: info@frigostar.hu Biztonsági adatlapot készítette: TOXICHEM KFT. cím: 6721 Szeged Osztróvszky u.27. telefon: +36 30 999 77 82 fax: +36 62 64 12 13 e-mail: info@toxichem.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.Tel.: (1) 476-6464 24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám) 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK rendelet szerint: Fizikai veszélyek: Tűzveszélyes gáz: 1. Kategória (H220)Nyomás alatt lévő gáz: propán-bután (H280) Oldalszám:1/13

Teljes verzó letöltése Download Full Version