BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Légkondicionáló Tisztító Spray Felülvizsgálat: 2016.07.01. Verzió: 8 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító-Kereskedelmi név/megnevezés: Légkondicionáló tisztító spray. 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai -Azonosított felhasználás(ok): Karbantartás. Ellenjavallt felhasználás(ok): Azonosítottól eltérő felhasználás. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó / Felhasználó cég: Frigostar Refrigerants® Kft. E-mail: Info@frigostar.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Sürgősségi telefonszám: 06-80-201-199 Telefon: 06-1-4761120 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása -2.1. Az anyag vagy keverék besorolása: A termék meghatározása: Keverék, 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás: Aerosol 1, H222, H229 A besorolás teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban. 2.2. Címkézési elemek -Veszélyt jelző piktogram: GHS02 Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok: H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hőt. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék Veszélyes összetevők: Denaturált szesz, Propán/bután

Teljes verzó letöltése Download Full Version